O škole

Praktická škola a Základní škola Lysá nad Labem je škola, zřízená podle § 16, odst. 9 Školského zákona. Poskytuje základní vzdělání, základy vzdělání a střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami - což jsou žáci s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s jiným druhem zdravotního znevýhodnění. Součástí školy je Školní družina a každoročně, již od roku 2011, je otevírána Přípravná třída ZŠ.

Přípravná třída ZŠ je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Kapacita přípravné třídy je 12 dětí.

V Základní škole praktické se vzdělávají žáci, kteří by se nemohli úspěšně vzdělávat v běžné základní škole. Vzdělávání probíhá za pomoci podpůrných opatření podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "KROK ZA KROKEM", který je  zpracovaný podle RVP ZV část D, oddíl č. 8. Základní škola praktická má devět ročníků ve dvou stupních: 1. stupeň (1. - 5. ročník) a 2. stupeň (6. – 9. ročník). Kapacita této součásti školy je 50 žáků.

V Základní škole speciální se vzdělávají žáci s takovou úrovní rozvoje rozumových schopností, která jim nedovoluje prospívat na základní, ani v bývalé zvláštní škole, ale umožňuje jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do společenského života. Těžiště práce bývalé pomocné školy spočívá ve výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na poskytování elementárních vědomostí a dovedností, na vytváření návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě a na rozvíjení duševních i tělesných schopností žáků, založeném na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností.
Docházka do Základní školy speciální je desetiletá. Organizačně se Základní škola speciální člení na dva stupně, stejně jako ostatní základní školy. V Základní škole speciální se vzdělávají žáci podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "KROK ZA KROKEM", zpracovaného podle RVP-ZŠS. Kapacita této součásti školy je 40 žáků.

Praktická škola dvouletá byla zřízena od 1. 9. 2018. Dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Žáci se zde vzdělávají podle školního vzdělávacího programu "JDU S KŮŽÍ NA TRH PRÁCE", který je zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání praktická škola dvouletá. Kapacita oboru je v současnosti 10 žáků.

Hlavní sídlo školy se nachází v areálu Základní školy J. A. Komenského 1534 v Lysé nad Labem. Zde má škola pronajaté prostory v pavilonu „G“, který je typický svou modrou barvou. Kromě 7 učeben užívá škola ještě 5 kabinetů, cvičnou školní kuchyni a jednu učebnu-hernu pro školní družinu. Společně se základní školou může škola využívat také dílnu pro výuku pracovních činností, dvě tělocvičny základní školy a jednu tělocvičnu obchodní akademie. K výuce tělesné výchovy venku je k dispozici atletický stadion a víceúčelová hřiště s umělým povrchem. Na chodbě v přízemí je, kromě šatny a šatních skříněk pro osobní věci starších žáků, umístěn i stůl na stolní tenis, který slouží nejen k výuce stolního tenisu v rámci tělesné výchovy, ale také ke hře a k vyplnění volného času žáků v době přestávek a o volných hodinách před odpoledním vyučováním. Pro výuku pěstitelských prací může škola využívat pozemek a další prostory na farní zahradě v sousedství zámeckého parku. V areálu základní školy je jídelna pro školní stravování, kterou mohou žáci i zaměstnanci školy využívat k odebírání obědů, ale také dopoledních svačin.

Odloučené pracoviště je umístěno v areálu Domova Mladá v Milovicích, poskytovatele sociálních služeb. Jsou zde tři třídy, ve kterých speciální pedagožky společně s asistentkami pedagoga vzdělávají a pečují o mentálně postižené žáky, kteří by se nemohli vzdělávat v žádné běžně dostupné škole v okolí. V těchto prostorách mají k dispozici bezbariérové prostředí, jež jim umožňuje naplňovat cíle vzdělávání žáků s nejtěžšími formami mentálního postižení v kombinaci s dalšími druhy zdravotního postižení.     

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Fotogalerie